15% Korting op je Eerste Maand Hosting!
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
OPENING15

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wiredhosting, gevestigd te Zuid-Bijerland.

Versie geldig vanaf datum: 20-4-2024

Laatste wijziging: 20-4-2024

Artikel 1: Definities

  • 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
  • 1.2 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.
  • 1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Wiredhosting is gericht, met wie Wiredhosting de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
  • 1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Wiredhosting en Opdrachtgever.
  • 1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Wiredhosting en Opdrachtgever.
  • 1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Wiredhosting. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn bevestigd, betreffende levering door Wiredhosting van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Wiredhosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Wiredhosting door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3 Mogelijke Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wiredhosting en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Wiredhosting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wiredhosting en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij Wiredhosting, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn of expliciete toestemming te hebben verkregen van een of meerdere wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze toestemming moet schriftelijk worden bevestigd en beschikbaar zijn op verzoek van Wiredhosting. Als de opdrachtgever niet kan voldoen aan deze vereiste, heeft Wiredhosting het recht om de overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de vereiste toestemming wordt verstrekt. Bij valse voorstelling van leeftijd of toestemming, heeft Wiredhosting het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en kan het verdere juridische stappen overwegen.

2.7 Wiredhosting behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Wiredhosting zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.2 Offertes van Wiredhosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot één (1) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de eerste betaling aanvaardt, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maand tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling).

3.5 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in het factuur, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt. Opzeggingen welke door opdrachtgever zijn verzonden, dienen te worden bevestigd door Wiredhosting.

3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij Wiredhosting reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.

3.7 Indien opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam, proxy met aangepaste port of gameserver met aangepaste specificaties zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.

3.8 Wiredhosting is gerechtigd een restitutie naar de opdrachtgever haar account bij Wiredhosting te doen minus de transactie- en mogelijke administratiekosten.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door Wiredhosting vermelde prijzen en tarieven gelden in euro's, tenzij anders vermeld.

4.2 Alle door Wiredhosting vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transporten afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Indien schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten één (1) maand(en) na de aankondiging daarvan in.

4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Wiredhosting aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Wiredhosting op te zeggen.

4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.6 Indien Wiredhosting kosten heeft gemaakt, dient zij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en deze bijhorende factuur te doen toekomen. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag in Euro te voldoen.

4.7 Remote hands dienen 24 uur van te voren worden aangegeven anders kunnen hier kosten voor worden verekend.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Wiredhosting

5.1 De aansprakelijkheid van Wiredhosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Wiredhosting van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Wiredhosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW, met een maximumbedrag van duizend (1000) euro.

5.2 Aansprakelijkheid van Wiredhosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.3 De aansprakelijkheid van Wiredhosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Wiredhosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wiredhosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wiredhosting in staat is adequaat te reageren.

5.4 Wiredhosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wiredhosting meldt.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart Wiredhosting voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wiredhosting geleverde zaken, materialen of resultaten.

5.7 Wiredhosting behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden en/of het uitvoeren van illegale activiteiten. Illegale activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schending van intellectuele eigendomsrechten, het verspreiden van schadelijke of onwettige inhoud, fraude, hacking, phishing, en andere criminele activiteiten. Wanneer een dienst offline wordt gehaald, zal Wiredhosting, indien mogelijk en toepasselijk, de opdrachtgever op de hoogte brengen en de reden voor deze actie uitleggen. Afhankelijk van de aard en ernst van de vermoedelijke illegale activiteiten kan dit leiden tot een tijdelijke opschorting of definitieve beëindiging van de dienst.

5.8 Wiredhosting is gerechtigd de dienst uit te schakelen zonder opgave van reden hiervan indien er een verdenking van misbruik bestaat. Misbruik kan onder andere inhouden dat de dienst wordt gebruikt op een manier die schadelijk is voor Wiredhosting, andere klanten van Wiredhosting, of het internet in het algemeen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de dienst voor spam, denial-of-service aanvallen, of het hosten van malware. In gevallen van verdenking van misbruik zal Wiredhosting de opdrachtgever op de hoogte brengen van de opschorting, tenzij dit de veiligheid of prestaties van de diensten van Wiredhosting of haar klanten in gevaar zou brengen. Afhankelijk van de aard en ernst van het vermoede misbruik kan dit leiden tot een tijdelijke opschorting of definitieve beëindiging van de dienst.

5.9 Levertijden zijn onder voorbehoud van installatie fouten. Onze medewerkers zijn 24/7 aanwezig om de server(s) vervolgens alsnog snel op te kunnen leveren.

5.9.1 Bij overgebruik door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een DDoS aanval) reserveert Wiredhosting het recht tot het tijdelijk onderbreken van de dienstverlening. Garanties van SLA komen te vervallen.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Wiredhosting of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

6.2 De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.4 Het is Wiredhosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Wiredhosting door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Wiredhosting op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen indien mogelijk.

6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Wiredhosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Wiredhosting een zodanige akte op eerste verzoek van Opdrachtgever ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor Wiredhosting belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie Wiredhosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

Artikel 8: Shared Hosting

8.1 Dit artikel is van toepassing op specifieke diensten aangeboden door Wiredhosting, namelijk Web Hosting, Gameservers en Domeinnamen. Deze diensten hebben hun eigen specifieke voorwaarden en bepalingen, die moeten worden nageleefd naast de algemene voorwaarden van Wiredhosting. Deze specifieke diensten kunnen vereisen dat de opdrachtgever extra stappen onderneemt of specifieke verantwoordelijkheden op zich neemt om een optimale werking en veiligheid van de dienst te garanderen.

8.2 Wiredhosting behoudt zich het recht voor om alle bestanden en gegevens die gerelateerd zijn aan de dienst volledig te verwijderen binnen zeven (7) dagen na de verloopdatum van de dienst, zonder voorafgaande waarschuwing aan de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het tijdig verlengen van de dienst en/of het veiligstellen van alle relevante bestanden en gegevens voorafgaand aan de verloopdatum. Na de verwijdering van bestanden en gegevens wordt de overeenkomst tussen Wiredhosting en de opdrachtgever automatisch beëindigd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om tijdige maatregelen te nemen om dataverlies te voorkomen.

8.3 Wiredhosting is niet aansprakelijk voor bestandsverlies, echter kan u zelf bij uw backups.

8.4 Wiredhosting is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van het dataverkeer (meer dan 10 keer zoveel als het gemiddeld verbruik).

8.5 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

8.6 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever verboden gegevens te publiceeert en te verspreid via zijn of haar website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, nulled software, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

Artikel 9: Cloud Hosting

9.1 Wiredhosting is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.

9.2 Wiredhosting is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.

9.3 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

9.4 Wiredhosting biedt geen softwarematige ondersteuning op de Cloud Hosting.

9.5 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in de overeenkomst, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

Artikel 10: Managed Hosting

10.1 Onder Artikel 10 vallen de diensten DirectAdmin Cloud Hosting, Managed Gameservers en Managed Cloud Hosting.

10.2 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in het factuur, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

Artikel 11: Terugboekingen

11.1 Bij beëindiging van een product binnen 14 dagen na aankoop, kan een terugbetaling worden verstrekt, gebaseerd op het resterende bedrag voor de niet-gebruikte dagen. Wiredhosting behoudt zich het recht voor om deze terugbetaling binnen een termijn van 10 dagen uit te voeren.

Artikel 12: Contact met Wiredhosting

12.1 Wiredhosting is gerechtigd om alle inkomende berichten van Opdrachtgever te blokkeren indien deze respectloze/haatdragende berichten verzend en/of misbruik maakt van het systeem.

12.2 Voor communicatie met Wiredhosting kan gebruik gemaakt worden van zowel telefonisch als e-mail. Het specifieke telefoonummer en e-mailadres worden hiervoor als volgt verstrekt: +31 085 301 43 56 & contact@Wiredhosting.nl. We moedigen klanten aan om deze kanalen te gebruiken voor alle correspondentie."

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 De gegevens die bij Wiredhosting worden ingevoerd, zullen uitsluitend voor intern gebruik worden aangewend: ter verbetering van de inhoud op onze website en ter communicatie van nieuwe updates, recente bestellingen en facturen. Opdrachtgever heeft het recht om op elk moment een verzoek in te dienen om deze gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Artikel 14: Illegale activiteiten

14.1 Artikel 14 is van toepassing op al onze producten en diensten.

14.2 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd de dienst van Opdrachtgever te schorsen bij (vermoeden van) misbruik van de dienst en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

14.3 Wiredhosting is ten alle tijden gerechtigd alle diensten van Opdrachtgever te schorsen in geval van misbruik van één of meer services.

14.4.1 Wiredhosting verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het versturen van spammails of het gebruiken als (D)DoS netwerk.

14.4.2 Wiredhosting verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor oplichting.

14.4.3 Wiredhosting verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het openbaar maken van wettelijk strafbaar materiaal en/of gebruiken voor wettelijk strafbare doeleinden.

14.4.4 Wiredhosting verbiedt de Opdrachtgever uitdrukkelijk om de diensten te gebruiken voor het hosten van materiaal dat beschermd is door auteursrechten, tenzij de Opdrachtgever de nodige rechten, licenties, toestemmingen en dergelijke heeft om dat materiaal te gebruiken en te hosten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals software, muziek, films, boeken, foto's, kunstwerken, enzovoort, waarvan de Opdrachtgever niet de auteur is of waarvoor de Opdrachtgever niet uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van de wettelijke houder van het auteursrecht om ze te gebruiken en te hosten. In het geval dat Wiredhosting bewijs vindt of redelijkerwijs vermoedt dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op de auteursrechten van derden, heeft Wiredhosting het recht om de betreffende dienst te schorsen of te beëindigen, en kan het de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor eventuele schade of verliezen die hieruit voortvloeien. Bovendien kan Wiredhosting verplicht zijn om informatie over dergelijke inbreuken te melden aan de relevante autoriteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om zich te verzekeren van het rechtmatig gebruik van alle gehoste inhoud in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

Artikel 15: Sponsoring

15.1 Alle producten die via een sponsor overeenkomst naar Wiredhosting verhuist en/of wordt aangemaakt is en blijft eigendom van Wiredhosting tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

15.2 In het geval dat de tegenpartij zijn afspraken niet nakomt of als er een vermoeden van oplichting is, heeft Wiredhosting het recht om de diensten met betrekking tot de sponsoring op te schorten tot er een oplossing is gevonden.

15.3 In het geval dat de tegenpartij (de gesponsorde partij) besluit de sponsoringsovereenkomst met Wiredhosting te willen beëindigen, is het verplicht dat deze partij dit voornemen tot beëindiging minstens dertig (30) dagen voor de gewenste beëindigingsdatum schriftelijk aan Wiredhosting meldt. Deze voorafgaande kennisgeving is essentieel om Wiredhosting de mogelijkheid te geven passende maatregelen te treffen met betrekking tot de beëindiging van de sponsoringsovereenkomst. Als de tegenpartij nalaat om deze voorafgaande kennisgeving te geven, heeft Wiredhosting het recht om de tegenpartij de kosten in rekening te brengen die zijn gemaakt in verband met de sponsoringsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten die zijn gemaakt voor de voorbereiding, uitvoering en beheer van de sponsoring, of om andere kosten die Wiredhosting heeft gemaakt in het kader van de sponsoringsovereenkomst. Daarnaast behoudt Wiredhosting zich het recht voor om eventuele diensten die aan de tegenpartij worden verstrekt als onderdeel van de sponsoringsovereenkomst, op te schorten totdat de tegenpartij het volledige bedrag van de in rekening gebrachte kosten heeft voldaan. Dit betekent dat de tegenpartij mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde diensten of voordelen die aanvankelijk werden verstrekt als onderdeel van de sponsoringsovereenkomst, totdat alle openstaande betalingen volledig zijn voldaan.

15.4 Wiredhosting heeft het recht om de sponsoring direct te beëindigen mochten er illegale activiteiten worden waargenomen op een van de diensten.

Artikel 16: Licenties

16.1 Al onze software waaronder onze modules worden verhuurd of verkocht onder onze licentie.

16.2 Het is niet toegestaan om de beveiliging van onze software te kraken en/of de licentie check uit de code te verwijderen.

16.3 Het doorverkopen van onze software is niet toegestaan zonder onze toestemming.

Ready to Get Started?

The servers are booted, select your plan and become our latest satisfied client.